🔷 მიმდინარე წლის 24 იანვარს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა

by magda

24.01.2024

🔷 მიმდინარე წლის 24 იანვარს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.
🔷 სხდომას თავმჯდომარეობდა კომისიის თავმჯდომარე მამუკა ყავლაშვილი.
⬇️ სხდომაზე კომისიის წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები:
1. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასრტუქტურის კომისიის 2024 წლის სამუშაო გეგმის განხილვა.
2. ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
3. ,,ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 ოქტომბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
4. ,,ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საჯარო მომსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
5. ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამგზავრო გადაყვანის მარშუტების ინტენსივობისა და ტარიფების დამტკიცების შესახებ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 თებერვლის N4 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
6. ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content