ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების შესახებ.

by magda

„ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო
კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ“ონის
მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 იანვრის N5 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

          საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე
მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 63- ე მუხლისა და საქართველოს მთავრობის 2019 წლის
30 იანვრის N27 დადგენილების საფუძველზე ვბრძანებ:
1. შევიდეს ცვლილება „ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების
საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ“ ონის
მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 იანვრის N5 ბრძანებაში საქართველოს მთავრობის
2019 წლის 30 იანვრის N27 დადგენილების თანახმად.
2. დანართი N1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით (თან ერთვის).
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს კანონის
„საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“-ს თანახმად.

ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 იანვრის N5 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

სოფლის კრებების გრაფიკი

დასახლების სახელწოდება საერთო კრების სხდომის ან კონსულტაციის განმართვის თარიღი და დრო გადაწყვეტილების მიღების ფორმა პროექტის საორიენტაციო ზღვრული ღირებულება, ლარი
1 დიდი ღები 5 თებერვალი2019წელი13-00სთ საერთო კრების სხდომა 12000
2 პატარა ღები 5თებერვალი2019წელი12-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
3 ჭიორა 5 თებერვალი2019წელი11-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
4 გლოლა 5თებერვალი2019წელი10-00სთ საერთო კრების სხდომა 12000
5 უწერა 6თებერვალი 2019წელი13-00 სთ საერთო კრების სხდომა 12000
6 ნიგავზები 6 თებერვალი2019წელი12-00 სთ საერთო კრების სხდომა 10000
7 ფარავნეში 6 თებერვალი2019წელი11-00 სთ საერთო კრების სხდომა 10000
8 ნაკიეთი 6 თებერვალი2019წელი10-00 სთ საერთო კრების სხდომა 10000
9 გომი 6 თებერვალი2019წელი14-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
10 ჯინჭვისი 6თებერვალი 2019წელი15-00 სთ საერთო კრების სხდომა 10000
11 წმენდაური 6 თებერვალი2019 წელი17-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
12 ღარი 6 თებერვალი 2019 წელი16-00სთ საერთო კრების სხდომა 12000
13 ლაგვანთა 7თებერვალი 2019წელი 11-00 სთ საერთო კრების სხდომა 10000
14 საკაო 7 თებერვალი 2019 წელი13-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
15 ბორცო 7 თებერვალი 2019 წელი12-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
16 მაჟიეთი 7 თებერვალი 2019წელი14-00 სთ საერთო კრების სხდომა 10000
17 ხიდეშლები 7 თებერვალი2019წელი15-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
18 სორი 8 თებერვალი2019წელი15-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
19 გადამში 8 თებერვალი 2019წელი16-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
20 ჭვებარი 8თებერვალი 2019წელი16-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
21 პიპილეთი 8თებერვალი 2019წელი11-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
22 ონჭევი 8თებერვალი 2019წელი 10-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
23 ჟაშქვა 8თებერვალი2019წელი13-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
24 სორგითი 8 თებერვალი2019წელი14-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
25 ცხმორი 9 თებერვალი2019წელი12-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
26 ღუნდა 9 თებერვალი2019წელი11-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
27 ფსორი 9 თებერვალი2019წელი13-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
28  ბაჯიხევი 9 თებერვალი2019წელი14-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
29 შეუბანი 9 თებერვალი2019წელი17-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
30 ლაჩთა 9 თებერვალი2019წელი16-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
31 ჭალა 9 თებერვალი2019წელი13-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
32 ხურუთი 9 თებერვალი2019წელი12-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
33 წოლა 9 თებერვალი2019წელი14-30სთ საერთო კრების სხდომა 10000
34 ნიგვზნარა 9 თებერვალი2019წელი11-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
35 კომანდელი 9 თებერვალი2019წელი17-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
36 სომიწო 9 თებერვალი209წელი17-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
37 ქორთა 9 თებერვალი2019წელი17-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
38 ,ხირხონისი 9 თებერვალი2019წელი17-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
39 ქრისტესი 9 თებერვალი2019წელი17-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
40 ქვედი 9 თებერვალი2019წელი11-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
41 ქვედრულა 9 თებერვალი2019წელი10-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
42 ირი 9 თებერვალი2019წელი12-30სთ საერთო კრების სხდომა 10000
43 სხანარი 9 თებერვალი2019წელი15-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
44 წედისი 9 თებერვალი2019წელი14-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
45 ზუდალი 10 თებერვალი2019წელი11-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
46 კვაშხიეთი 10 თებერვალი2019წელი12-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
47 ხეითი 10 თებერვალი2019წელი15-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
48 ბოყვა 10 თებერვალი2019წელი13-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
49 ზვარეთი 10 თებერვალი2019წელი15-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
50 ახალი ჩორდი 10 თებერვალი2019წელი15-30სთ საერთო კრების სხდომა 10000
51 შარდომეთი 10 თებერვალი2019წელი11-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
52 ფარახეთი 10 თებერვალი2019წელი12-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
53 სევა 10 თებერვალი2019წელი14-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
54 შქმერი 11 თებერვალი2019წელი13-30სთ საერთო კრების სხდომა 10000
55 უშოლთა 11 თებერვალი2019წელი12-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
56 ხარისთვალი 11 თებერვალი2019წელი15-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
57 მრავალძალი 11 თებერვალი2019წელი16-30სთ საერთო კრების სხდომა 10000
58  სამთისი 11 თებერვალი2019წელი11-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000
59   ქვემო ბარი 11 თებერვალი2019წელი12-30სთ საერთო კრების სხდომა 10000
60 ზემო ბარი 11თებერვალი2019წელი14-00სთ საერთო კრების სხდომა 10000

 

სოფლის კრებების გრაფიკი 

მთავრობის N27 დადგენილება

მუნიციპალიტეტის დასახლებებში გასამართი საერთო კრების სხდომის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილ პირები

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content