მიმდინარე წლის 27 ივლისს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

by magda

27.07.2023

მიმდინარე წლის 27 ივლისს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.
სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარე ბაჩანა მარკოიშვილი.
სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები :
1. ონის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2022 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.
2. ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ.
3. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებელის შემოღების შესახებ.
4. სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტოსათვის დავით აღმაშენებლის ქუჩა #10-ში მდებარე შენობის მე-3 სართულზე მდებარე 2 ოთახის (საერთო ფართით – 53.08 კვ.მ) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ.
5. „ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 აპრილის N10 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
6. ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ.
7. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2023 წელს დამტკიცებულ 2020-2021 წლებში მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებისა და სამშენებლო სამუშოების გამარტივებული შესყიდვების შესაბამისაობის ანგარიში.
8. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია მ/წ 6 თვეში სარეზერვო ფონდის ხარჯვის შესახებ.
9. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია მ/წ 6 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ.
10. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია მ/წ 6 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content