ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების
საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე
მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ და „ე.ი“ ქვეპუნქტების, 853 მუხლის პირველი პუნქტის
„ბ“ და „თ“ ქვეპუნქტების, 854 მუხლის პირველიპუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-13 და მე-15
პუნქტების და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილებით
დამტკიცებული „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის
პროცედურების და კრიტერიუმების პირველი მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და
ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტის შერჩევის მიზნით
დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს
არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, მოწვეულ იქნას დასახლებების საერთო კრებები, ხოლო
დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს
500-ზე მეტ ამომრჩეველს, გაიმართოს ამომრჩევლებთან კონსულტაციები №1 დანართით
განსაზღვრულ თარიღებში.
2. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურს და მერის წარმომადგენლებს ადმინისტრაციულ
ერთეულებში დაევალოთ მოქალაქეებისგან საპროექტო წინადადებების მიღება და მათი
კონსულტირება საპროექტო წინადადების შემუშავების პროცესში.
3. თითოეულ დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტისთვის ზღვრული
საორიენტაციო თანხის ოდენობა განისაზღვროს №1 დანართის მიხედვით.
4. მოქალაქეებისგან საპროექტო წინადადებების მიღება განხორციელდეს მერიის
ინფრასტრუქტურის სამსახურსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერიის
წარმომადგენლობებში ყოველდღე, 09-დან 18საათამდე, 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.  ოქმი

ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით მოსახლეობის 
საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების

შედეგები:

კვაშხიეთის ადმინისტრაციული ერთეული: კვაშხიეთი, ზუდალი, ჯოისუბანი, ხეითი, ბოყვა, ზვარეთი 

გლოლის ადმინისტრაციული ერთეული

ჭიორის ადმინისტრაციული ერთეული

ღების ადმინისტრაციული ერთეული: დიდი ღები, პატარა ღები, გონა

სორის ადმინისტრაციული ერთეული: სორი, გადამში, ჭვებარი.

კომანდლის ადმინისტრაციული ერთეული: კომანდელი, ქრისტესი, ხირხონისი, სხიერი, ქორთა, სომიწო 

მრავალძლის ადმინისტრაციული ერთეული

ბარის ადმინისტრაციული ერთეული: ზემო ბარი,  ქვემო ბარი, სამთისი

პიპილეთის ადმინისტრაციული ერთეული: პიპილეთი, ჟაშქვა, ონჭევი, სორგითი

შეუბნის ამინისტრაციული ერთეული: შეუბანი, ლაჩთა, ხურუთი, მიგვზნარა, ჭალა, წოლა

 შქმერის ადმინისტრაციული ერთეული: შქმერი, უშოლთა, ხარისთვალი

ფარახეთის ადმინისტრციული ერთეული  : სევა, ფარახეთი,  შარდომეთიჩორდი, ჭიბრევი.

ცხმორის ადმინისტრაციული ერთეული :  ფსორი, ბაჯიხევიღუნდაცხმორი.

გომის ადმინისტრაციული ერთეულიგომიჯინჭვისი,

ღარის ადმინისტრაციული ერთეულიწმენდაური, ღარი.

წედისის ადმინისტრაციული ერთეული: ქვედი, ქვედრულა, ირი, სხანარიწედისი

საკაოს ადმინისტრაციული ერთეული: ლაგვანთა, ხიდეშლებიმაჟიეთიბორცო,  საკაო

უწერის ადმინისტრაციული ერთეული: უწერაფარავნეშინიგავზები, ნაკიეთი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content