2022 წელს მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ონის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სოციალური პროგრამები განხორციელდა

by magda

14.11.2023წ.

2022 წელს მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ონის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სოციალური პროგრამები განხორციელდა.
ახალშობილთა და ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
მრავალშვილიანი (3 და მეტი 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
მარჩენალდაკარგული (0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
უსახლკარო, სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების, საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაინვალიდებულ პირთა და ბრძოლის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა;
,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content