ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება N15

2020 წლის  24 დეკემბერი

ონის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პირებზე ონის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება  N14 

2019  წლის 24 დეკემბერი

          ონის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 დადგენილება N13

 2020 წლის 24 დეკემბერი

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 26 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება N12 

2020 წლის — ნოემბერი

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 26 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 დადგენილება N11

2020 წლის  22 ოქტომბერი

 „ონის მუნიციპალიტეტის  მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

 

 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება N10 

2020 წლის 27 აგვისტო

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 26 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება N9

2020 წლის 11 აგვისტო

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 26 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 დადგენილება N8

2020 წლის   11 აგვისტო

 „ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა  საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის  N14  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება N7 

2020  წლის  — მაისი

ონის მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 დადგენილება N6 

2020 წლის 27  მარტი

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 26 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 დადგენილება N5

2020 წლის 27  მარტი

 „ონის მუნიციპალიტეტის  მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 დადგენილება N4

2020 წლის   27 მარტი

 „ონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის  N14  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

   

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 დადგენილება N3

2020 წლის 6 მარტი

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 26 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზ

 

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №2

2020  წლის  27 თებერვალი

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ონის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის  დადგენის შესახებ

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება N1 

2020 წლის 23 იანვარი

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2020  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 26 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content