მიმდინარე წლის 18 ნოემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა.

by magda

18.11.2022

მიმდინარე წლის 18 ნოემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა.
სხდომას თავმჯდომარეობდა კომისიის თავმჯდომარე ლევან ორდინიძე.
სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:
1. ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის და 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვა.
2. ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N 14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დადგენილების პროექტი.
3.ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შპს ” ონის სერვის ჯგუფისათვის” პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობაში (უსასყიდლოდ) თხოვების ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content