ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

02.08.2022

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.
სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარე ბაჩანა მარკოიშვილი.
სხდომაზე განხილული იქნა დღისწესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხი:
1. ონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ.