ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

6 მარტს ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა.

 

სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები.

  1  ,,ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის N25 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე .