მიმდინარე წლის 23 იანვარს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით – ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.

24.01.2023

მიმდინარე წლის 23 იანვარს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით – ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა.
სხდომას თავმჯდომარეობდა კომისიის თავმჯდომარე მამუკა ყავლაშვილი.
სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები :
1. ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
2. სივრცით-ტერიტორიული დაგაგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2023 წლის სამუშაო გეგმის განხილვა.