ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის პოზიციაზე.

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის გლოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის გომის ადმინისტრაციულ ერთეულში.