ვაკანსიის N 63155     შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ვაკანსიის N 63156ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 59621 მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილებაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ვაკანსიის N 59607 მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების ხელმძღვანელის პოზიცია.

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიცია.

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის პოზიციაზე.

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის გლოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის გომის ადმინისტრაციულ ერთეულში.