მიმდინარე ვაკანსია

ვაკანსიის N 74474  -https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/74474?active=1

    საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  

                                                                                          არქივი

ვაკანსიის N 73993 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/73993?active=1

 მესამე რანგი – საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიცია  სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის  მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში

ვაკანსიის N 74008 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/74008?active=1

მესამე რანგი –  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიცია სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის საქმისწარმოების საკითხებში

ვაკანსიის N 73990   https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/73990?active=1

მესამე რანგი -მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიცია ზედამხედველობის სამსახურის  უფროსი სპეციალისტი

                                                                                         

ვაკანსიის N 71417 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ვაკანსიის N 71447 ზედამხედველობის სამსახურის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 71418 ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 71424 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

ვაკანსიის N 71419  შიდა აუდიტის სამსახურის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 70660 ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური და ჯანმთელობის დაცვის განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 70658    ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ვაკანსიის N 70657შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა კონტროლის და მონიტორინგის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ვაკანსიის N 70656     შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ვაკანსიის N 70663 ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ვაკანსიის N 69007    ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69007?active=1

ვაკანსიის N 69006 შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის შესყიდვების საკითხებში III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიhttps://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69006?active=1

ვაკანსიის N 69005 ეკონომიკის სამსახურის ტურიზმის, საინვესტიციო პროექტებისა და დონორებთან ურთიერთობის საკითხებში I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიhttps://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69005?active=1

ვაკანსიის N 69003 სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებშიhttps://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69003?active=1

ვაკანსიის N 69001 ეკონომიკის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებშიhttps://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69001?active=1

ვაკანსია 68238  ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68238?active=1

ვაკანსია 68237სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებშიhttps://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68237?active=1

ვაკანსია 68236 ეკონომიკის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტატისტიკის საკითხებში https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68236?active=1

 ვაკანსია  68235 ეკონომიკის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/68235?active=1

ვაკანსიის N 63155     შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ვაკანსიის N 63156ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ვაკანსიის N 59621 მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილებაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ვაკანსიის N 59607 მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების ხელმძღვანელის პოზიცია.

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიცია.

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის პოზიციაზე.

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის გლოლის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

მერის წარმომადგენელი ონის მუნიციპალიტეტის გომის ადმინისტრაციულ ერთეულში.