შშმ პირთა დღის წესრიგი -2020 წლის თებერვალი

მუხლიდან-მუხლში-თანხის-გადატნის-შესახებ-2

მუხლიდან-მუხლში-თანხის-გადატნის-შესახებ-

თინათინ-ვლასოვისთვის-დამატებითი-ფუნქციების-დაკისრების-შესახებ

ადმინისტრაციული-წარმოების-დაწყების-შესახებ

საბანკო-ანგარიშებით-გამყოფი-ხაზის-მიმდებარე-სოფლები-მოსახლეობის-სია-2019-2020

ბრძანება-თბობის-სეზონისათვის-თანხის-ჩარიცხვის-შესახებ

გრანტის-მოპოვების-შესახებ  დანართი-N1

2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა

2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის კვარტალური განწერის დამტკიცების შესახებ

ეტალონი 2020

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მონიტორინგის უფლებამოსილი პირების შესახებ

რეორგანიზაციის შედეგად ქონება შეპესეების

მუხლიდან მუხლში თანხის გადატნის შესახებ-

მუხლიდან მუხლში თანხის გადატნის შესახებ

საწვავის ლიმიტის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სოფლის პროგრამის კრების სხდომის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირების განსაზღვრის შესახებ

სოფლის-პროგრამის-სამუშაო-ჯგუფის-ბრძანებაში-ცვლილების-შეტანის-შესახებ

ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ორგანიზებულად განხორციელების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე

კვაშხიეთის ადმინისტრაციული ერთეული

გლოლის ადმინისტრაციული ერთეული

ჭიორის ადმინისტრაციული ერთეული

ღების ადმინისტრაციული ერთეული

სორის ადმინისტრაციული ერთეული

კომანდელის ადმინისტრაციული ერთეული

მრავალძლის ადმინისტრაციული ერთეული

ბარის ადმინისტრაციული ერთეული

პიპილეთის ადმინისტრაციული ერთეული

შეუბნის თემი

შქმერის თემი

ფარახეთის თემი

სევა

ფარახეთი

შარდომეთი

ჩორდი

ჭიბრევი

ცხმორის თემი

ფსორი (1)

ბაჯიხევი

ღუნდა

ცხმორი

გომის თემი

გომი

ჯინჭვისი

ღარის თემი (1)

წმენდაური

ღარი

წედისის თემი

სოფელი ქვედი (1)

სოფელი ქვედრულა

სოფელი ირი (1)

სოფელი სხანარი (1)

სოფელი წედისი (1)

საკაოს ადმინისტრაციული ერთეული

ლაგვანთა

ხიდეშლები

სოფელი მაჟიეთი (1)

სოფელი ბორცო (1)

საკაო

ნაკიეთი

ნიგავზები

ფარავნეში

უწერა

უწერს თემი

ბრძანება 5 ონის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის 4 იანვრის # 5 ბრძანების  დანართი #1 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2020 წელს მუნიციპალიტეტის სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შერჩევისთის დაგეგმილი შეხვედრების გეგმა-გრაფიკი

ბრძანება 18ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

ბრძანება2453ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2 (ორი) წვევამდელის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება2405„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გია მაისურაძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 29 ოქტომბრის N2362 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 2363 მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება2345მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება2344ონის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება2341„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზურაბ ჩიკვილაძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება2332ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მიხეილ არჩვაძის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 2319 შპს,, ონის კომუნალური სამსახურის“ (ს/კ 237977052) გაუნაწილებელი/წმინდა მოგების განკარგვის შესახებ

ბრძანებ2317ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოთხი (4) წვევამდელის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება2296 ონის მუნიციპალიტეტში სოფელ შეუბანში მდებარე (ქ.ონის შემოსასვლელში) უძრავი ქონებიდან (ს/კ 88.18.23.038) 40.0 კვ.მ. ფართის სსიპ-იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის პიდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ

ბრძანება 2289ონი-გლოლას მარშრუტის მონიტორინგის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება2288მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება 2280ონის მუნიციპალიტეტის უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მერქნული რესურსის მიღება-ჩაბარებისა და განაწილების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება2276ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 2270 მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება2263“მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის მიზნით ადმინისტრაციუილი წარმოების განხორციელებაზე უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის შესახებ” მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის N1203 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 2133 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზურაბ ჩიკვილაძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 09 აგვისტოს N1898 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

ბრძანება 2120 ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამირან ჯოხაძის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 2108მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება 2134„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გურამ ბასილაშვილის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 22 თებერვლის N227 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

ბრძანება2006„ონი-ამბროლაურის მარშრუტის მონიტორინგის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 ნოემბრის N1174 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება2105ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ორი (2) წვევამდელის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება1986ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2019 წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ

ბრძანება1964 ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში, დანაყოფის კოდებში, თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება 1985 ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2019 წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ  

ბრძანება1975ონის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან , საქართველოს მთის ფონდიდან განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარამდე ღირებულების სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების ინსპექტირებისა და მონიტორინგის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 აპრილის N815 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანებ1973ქ. ონში კახაბერის ქუჩა N 7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამხანაგობა „კახაბერის 7“-სათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება1984მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება1965ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2 (ორი) წვევამდელის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 1966მუხლიდან-მუხლში-თანხის-გადატანის-შესახებ.

ბრძანება 1853 საქონელი და მომსახურების მუხში თანხის ცვლილების შესახებ.

ბრძანება 1899 “ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 08 დეკემბრის N1210 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

N32RSX00089   ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოსრ რიგითი სხდომა .

N 1730  ბრძანება    ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ.

N 866 ბრძანება  ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ.

ცვლილება: N 560 ბრძანება  ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 21 მაისის N866 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

N 1575 ბრძანება ონის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

ცვლილება : N1576 ბრძანება  მერის-N1575-ბრძანებაში-ცვლილების-შეტანის-თაობაზე-1

N 1574 ბრძანება ონელობის“ სატენდერო პირობებით გათვალისწინებული ღონისძიებების კონტროლისა და ინსპექტირების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

N 1545 ბრძანება  ონის მუნიციპალიტეტში 2019 წლის 25-26 ივნისს მომხდარი სტიქიური მოვლენის (ძლიერი წვიმა) შედეგად სოფლებში: ღები, გლოლა, უწერა, ჯინჭვისი, ლაგვანთა, ხირხონისი, ჭვებარსა და გადამშში დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შემსწავლელი საგანგებო კომისიის შექმნის შესახებ.

Title