ბრძანება2133„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზურაბ ჩიკვილაძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 09 აგვისტოს N1898 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

ბრძანება2120ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამირან ჯოხაძის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება2108მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება2134„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გურამ ბასილაშვილის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 22 თებერვლის N227 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

ბრძანება2006„ონი-ამბროლაურის მარშრუტის მონიტორინგის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 ნოემბრის N1174 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება2105ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ორი (2) წვევამდელის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება1986ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2019 წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ

ბრძანება1964 ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში, დანაყოფის კოდებში, თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება 1985 ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2019 წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ  

ბრძანება1975ონის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან , საქართველოს მთის ფონდიდან განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარამდე ღირებულების სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების ინსპექტირებისა და მონიტორინგის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 აპრილის N815 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანებ1973ქ. ონში კახაბერის ქუჩა N 7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამხანაგობა „კახაბერის 7“-სათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება1984მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება1965ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2 (ორი) წვევამდელის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 1966მუხლიდან-მუხლში-თანხის-გადატანის-შესახებ.

ბრძანება 1853 საქონელი და მომსახურების მუხში თანხის ცვლილების შესახებ.

ბრძანება 1899 “ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 08 დეკემბრის N1210 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

N32RSX00089   ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოსრ რიგითი სხდომა .

N 1730  ბრძანება    ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ.

N 866 ბრძანება  ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ.

ცვლილება: N 560 ბრძანება  ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 21 მაისის N866 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

N 1575 ბრძანება ონის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

ცვლილება : N1576 ბრძანება  მერის-N1575-ბრძანებაში-ცვლილების-შეტანის-თაობაზე-1

N 1574 ბრძანება ონელობის“ სატენდერო პირობებით გათვალისწინებული ღონისძიებების კონტროლისა და ინსპექტირების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

N 1545 ბრძანება  ონის მუნიციპალიტეტში 2019 წლის 25-26 ივნისს მომხდარი სტიქიური მოვლენის (ძლიერი წვიმა) შედეგად სოფლებში: ღები, გლოლა, უწერა, ჯინჭვისი, ლაგვანთა, ხირხონისი, ჭვებარსა და გადამშში დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შემსწავლელი საგანგებო კომისიის შექმნის შესახებ.

Title