ახალგაზრდული საბჭო-შეხვედრის ოქმი #5

მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი #4_compressed

ონის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველთა საბჭოს ოქმი ნ3

ოქმი-N 32-მთის-სტატუსის-საბჭოს სხდომა

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N 31

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N 30

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N 29

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N 28

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთასტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N 27

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთასტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N  RSX00126   საჭოს სხდომა

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომა N 32RSX00125 scan0001 (2)scan0002scan0003

022 წელს  ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან ჩატარებული კრების ოქმები სხდომები : გომის ადმ.ერთეული (1)ღების ადმ.ერთეულიპიპილეთის ადმ.ერთეულიუწერის ადმ.ერთეული (1)ჭიორის ადმ.ერთეული (1)წედისის ადმ.ერთეულიკვაშხიეთის ადმ.ერთეულიცხმორის ადმ.ერთეულიღარის ადმ.ერთეული (1)სორის ადმ.ერთეული (1)ბარის ადმ.ერთეულიმრავალძლის ადმ.ერთეული (1)კომანდლის ადმ.ერთეულისაკაოს ადმ.ერთეულიშეუბნის ადმ.ერთეულიფარახეთის ადმ.ერთეული (1)შქმერის ადმ.ერთეული (1)გლოლის ადმ.ერთეული (1)

2022 წელს, ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ორგანიზებულად განხორციელების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზესოფლის-პროგრამის-გრაფიკი (2)

651სამუშაო დოკუმენტი,,ონის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდიდან , საქართველოს მთის ფონდიდან განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული
პროექტების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის
საჭირო და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 50 000
(ორმოცდაათი ათასი) ლარამდე ღირებულების სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების
ინსპექტირების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
მერის 2021 წლის 04 მარტის N423 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

647 -სამუშაო დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 4 ერთეული ავტომობილის შპს “
ონის სერვის ჯგუფისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობაში
(უსასყიდლოდ), თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ:

645,,ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული
პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში)არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების
უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“
ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 18 მარტის N475
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

637,,ონიდან – ამბროლაურამდე და ამბროლაურიდან-ონამდე სამგზავრო ტრანსპორტით
მომსახურების (მგზავრთა გადაყვანა) მონიტორინგის განხორციელების
მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
მერის 2021 წლის 11 მარტის N448 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

636 დოკუმენტი,,ონის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული
პროექტების (საპროექტო დოკუმენტაციის) შესწავლისა და შეთანხმების მიზნით
საკონსულტაციო (ტექნიკური) საბჭოს შექმნის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
მერის 2021 წლის 17 მარტის N474 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

635 დოკუმენტი,,ონის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული
პროექტების(საპროექტო დოკუმენტაციის შესწავლისა და შეთანხმების მიზნით
საკონსულტაციო (ტექნიკური) საბჭოს შექმნის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
მერის 2021 წლის N474 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

634 -დოკუმენტი,,ონის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის
მომზადების თაობაზე“ ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 01
მარტის N403 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

633 -1 სამუშაო დოკუმენტიფინანსური ანგარიშგების მომზადება- წარდგენისა და მმართველობითი
აღრიცხვის წესების შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის
შექმნის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის მერის
2021 წლის 24 თებერვლის N376 ბრძანებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ

632 – დოკუმენტი,,ელექტრონული ტენდერის განხორციელების მიზნით სატენდერო კომისიისა
და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ“ ონის
მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 02 მარტის N408
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

627 – სამუშაო დოკუმენტი627-1 საჯაროს

626 სამუშაო დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული
მერის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

616 -ამუშაო დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2004 წელს დაბადებულ, პირველად
სამხედრო აღრიცხვაზე ასაყვან მოქალაქეთა საერთო
სიის დამტკიცების შესახებ616-1 პირველადი აღრიცხვის სახ. სია

601 -სამუშაო დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდეშლებში (საკადასტრო კოდი 88.07.27.076), მდებარე
ობიექტის გარე ელ. მომარაგების განხორციელების მიზნით, სს “ენერგო – პრო ჯორჯია”-
სთვის I კლასის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის შეთანხმების შესახებ.

592 -შსყიდვების კორექტირებული გეგმა592 -1 2021-წლის-შესყიდვების-გეგმა

560 -სამუშაო დოკუმენტი,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების,
შეწყვეტის და აღდგენის მიზნით საბჭოს შექმნის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
მერის 2021 წლის 18 მარტის N476 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

559 – სამუშაო დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობებისა და
გადასახდელების კვარტალური განწერის დამტკიცების შესახებ559-1კვარტალური განწერა

548 -საკონკურსო პირობებისონი და რაჭის მაზრა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის წლებში“ თემაზე
მცირე ნარკვევების კონკურსის პირობების დამტკიცების შესახებ548-1 საკინკურსო პირობების დამტკიცების შესახებ549 -ჟიურის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

547 – ბაჯიხევის სამუშაო ჯგუფში ცვლილება

541 -სამუშაო დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შარდომეთში (საკადასტრო კოდი 88.10.27.013), მდებარე
ობიექტის გარე ელ. მომარაგების განხორციელების მიზნით, სს “ენერგო – პრო ჯორჯია”-
სთვის I კლასის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის შეთანხმების შესახებ

514 -სამუშაო დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის
წარმომადგენლობითი ხარჯიდან თანხის გახარჯვის შესახებ

500 – დოკუმენტი მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

492 -სამუშაო დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის
წარმომადგენლობითი ხარჯიდან თანხის გახარჯვის შესახებ

487 -სამუშაო დოკუმენტიახალი კორონა ვირუსის(COVID 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით პრევენციული
ღონისძიებების განხორციელებაზე მომუშავე კოორდინაციის სამუშაო ჯგუფის
შექმნის შესახებ

484 484-1 484–2საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ონის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში
მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
თაობაზე გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით
გათვალისწინებული გრანტის მიღების მიზნით დანართით განსაზღვრული
ამოცანებისა და სამიზნე მაჩვენებლების შესრულების მიზნით
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

478ონის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების
მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შეახებ

477 -სამუშაო დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების დროს მოსალოდნელი
ფორსმაჟორული სიტუაციის მართვის მიზნით საგანგებო
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

476 -სამუშაო დოკუმენტიმაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების,
შეწყვეტის და აღდგენის მიზნით საბჭოს შექმნის შესახებ

475 -დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული
პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში)არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების
უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ

474 -სამუშაო დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული
პროექტების(საპროექტო დოკუმენტაციის შესწავლისა და შეთანხმების მიზნით
საკონსულტაციო (ტექნიკური) საბჭოს შექმნის შესახებ
საქართველოს

473 -დოკუმენტისაქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის
2020 წლის 21 მარტის № 1 დეკრეტის საფუძველზე საქართველოს
მთავრობის მიერ მიღებული შეზღუდვებისა და გაცემული
რეკომენდაციების ქ. ონის ტერიტორიაზე
შესრულების მონიტორინგის მიზნით
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

472 -დოკუმენტიპირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი
კომისიის შექმნის შესახებ

465 დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტში, 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად
დაზარალებული პირების უძრავი ქონებისათვის მიყენებული ზიანის
ანაზღაურების მიზნით თანხის გაცემის შესახებ

464ა(ა)იპ ,,ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის“ 2021 წლის
საშტატო რიცხოვნებისა და სახელფასო განაკვეთის დამტკიცების შესახებ“ ონის
მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 22 იანვრის N35
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

461-1

460 დოკუმენტი460-1 ცვლილება ლიმიტი-მერიის-2021-წელი

459 -შესაძლებლობების მქონე პირებზე მომუშავე საბჭო

457 რეზერვში ჩარიცხვა458 -ჩარიცხვა

456 -ლიმიტი სატელეფონო456-1 საბოლოო-ლიმიტი

448 -სამუშაო დოკუმენტი

445 -სამუშაო დოკუმენტი

434 -1სტუმრების სია 434 -სამუშაო დოკუმენტი

433 გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ

427 ბრძანება სამუშაო ჯგუფზე

423 რძანება სამუშაო ჯგუფზე

422 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებებში პროექტების შერჩევის
პროცედურებისათვის სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და სამუშაო
ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციების განაწილების შესახებ“
ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 12 თებერვლის
N332 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

420 სამუშაო დოკუმენტიმუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

408 სამუშაო დოკუმენტი ელექტრონული ტენდერის განხორციელების მიზნით სატენდერო კომისიისა და
სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ

407 სამუშაო დოკუმენტი ,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების
საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის
N147 განკარგულებისა სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსა“ და ონის
მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული N320210-64
ხელშეკრულების საფუძველზე გასატარებელი

406 სამუშაო დოკუმენტი ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული
მერის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

405 სამუშაო დოკუმენტიონის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილის
საკურატორო სფეროების განსაზღვრის შესახებ

403 სამუშაო დოკუმენტი403-1 პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებაზე მომუშავე ჯგუფი

377ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ნუგზარი კერვალიშვილისათვის
სოციალური დახმარების პროგრამიდან თანხის
ჩარიცხვის შესახებ

376ფინანსური ანგარიშგების მომზადება- წარდგენისა და მმართველობითი
აღრიცხვის წესების შემუშავების მიზნით სამუშაო
ჯგუფის შექმნის შესახებ

374 სამუშაო დოკუმენტი ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკიეთში (საკადასტრო კოდი 88.09.21.122), მდებარე
ობიექტის გარე ელ. მომარაგების განხორციელების მიზნით, სს “ენერგო – პრო ჯორჯია”-
სთვის I კლასის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის შეთანხმების შესახებ.

353ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების
5 წლიანი გეგმის შემუშავების და ეფექტიანად განხორციელების მიზნით
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

352 ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების
თავშესაფარში გადაყვანაზე მომსახურების კონტროლისა და ზედამხედველობის
მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

351 ,,ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით ონის
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში გასამართი კრების სხდომის ოქმის შედგენაზე
უფლებამოსილი პირების განსაზღვრის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
მერის 2021 წლის 12 თებერვლის N336 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

338 ბაჯიხევის სტიქიასთან დაკავშირებით338-1 ხარჯთაღრიცხვა ბაჯიხევი

337 ბაჯიხევის სტიქია

336 ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროქრამის ოქმის უფლებამოსილ პირებზე

335ონის მუნიციპალიტეტში აუდიტის ჯგუფთან კომუნიკაციაზე
პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირის განსაზღვრის შესახებ

233მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებს
შორის თანხის გადანაწილების შესახებ

332 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფი

299სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტის
საფუძველზე მდინარე რიონის კალაპოტში ჭარბი ინერტული ნატანის
აკუმულირების უბნებიდან ინერტული მასალის ამოღების მიზნით, ინტერესთა
გამოხატვის თაობაზე საჯაროდ გამოცხადებისათვის კომისიის შექმნის შესახებ

172 სამუშაო დოკუმენტი222 დოკუმენტი223

189-1 2021-წლის-შესყიდვების-გეგმა tebervali189 კორექტირებული გეგმის დამტკიცების შესახებ

189 კორექტირებული გეგმის დამტკიცების შესახებ

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების შესახებ -16

#830 -სამუშაო დოკუმენტი5051

შშმ პირთა დღის წესრიგი -2020 წლის თებერვალი

მუხლიდან-მუხლში-თანხის-გადატნის-შესახებ-2

მუხლიდან-მუხლში-თანხის-გადატნის-შესახებ-

თინათინ-ვლასოვისთვის-დამატებითი-ფუნქციების-დაკისრების-შესახებ

ადმინისტრაციული-წარმოების-დაწყების-შესახებ

საბანკო-ანგარიშებით-გამყოფი-ხაზის-მიმდებარე-სოფლები-მოსახლეობის-სია-2019-2020

ბრძანება-თბობის-სეზონისათვის-თანხის-ჩარიცხვის-შესახებ

გრანტის-მოპოვების-შესახებ  დანართი-N1

2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა

2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის კვარტალური განწერის დამტკიცების შესახებ

ეტალონი 2020

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მონიტორინგის უფლებამოსილი პირების შესახებ

რეორგანიზაციის შედეგად ქონება შეპესეების

მუხლიდან მუხლში თანხის გადატნის შესახებ-

მუხლიდან მუხლში თანხის გადატნის შესახებ

საწვავის ლიმიტის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სოფლის პროგრამის კრების სხდომის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირების განსაზღვრის შესახებ

სოფლის-პროგრამის-სამუშაო-ჯგუფის-ბრძანებაში-ცვლილების-შეტანის-შესახებ

ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ორგანიზებულად განხორციელების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე

კვაშხიეთის ადმინისტრაციული ერთეული

გლოლის ადმინისტრაციული ერთეული

ჭიორის ადმინისტრაციული ერთეული

ღების ადმინისტრაციული ერთეული

სორის ადმინისტრაციული ერთეული

კომანდელის ადმინისტრაციული ერთეული

მრავალძლის ადმინისტრაციული ერთეული

ბარის ადმინისტრაციული ერთეული

პიპილეთის ადმინისტრაციული ერთეული

შეუბნის თემი

შქმერის თემი

ფარახეთის თემი

სევა

ფარახეთი

შარდომეთი

ჩორდი

ჭიბრევი

ცხმორის თემი

ფსორი (1)

ბაჯიხევი

ღუნდა

ცხმორი

გომის თემი

გომი

ჯინჭვისი

ღარის თემი (1)

წმენდაური

ღარი

წედისის თემი

სოფელი ქვედი (1)

სოფელი ქვედრულა

სოფელი ირი (1)

სოფელი სხანარი (1)

სოფელი წედისი (1)

საკაოს ადმინისტრაციული ერთეული

ლაგვანთა

ხიდეშლები

სოფელი მაჟიეთი (1)

სოფელი ბორცო (1)

საკაო

ნაკიეთი

ნიგავზები

ფარავნეში

უწერა

უწერს თემი

ბრძანება 5 ონის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის 4 იანვრის # 5 ბრძანების  დანართი #1 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2020 წელს მუნიციპალიტეტის სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შერჩევისთის დაგეგმილი შეხვედრების გეგმა-გრაფიკი

ბრძანება 18ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

ბრძანება2453ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2 (ორი) წვევამდელის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება2405„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გია მაისურაძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 29 ოქტომბრის N2362 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 2363 მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება2345მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება2344ონის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება2341„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზურაბ ჩიკვილაძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება2332ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მიხეილ არჩვაძის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 2319 შპს,, ონის კომუნალური სამსახურის“ (ს/კ 237977052) გაუნაწილებელი/წმინდა მოგების განკარგვის შესახებ

ბრძანებ2317ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოთხი (4) წვევამდელის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება2296 ონის მუნიციპალიტეტში სოფელ შეუბანში მდებარე (ქ.ონის შემოსასვლელში) უძრავი ქონებიდან (ს/კ 88.18.23.038) 40.0 კვ.მ. ფართის სსიპ-იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის პიდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ

ბრძანება 2289ონი-გლოლას მარშრუტის მონიტორინგის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება2288მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება 2280ონის მუნიციპალიტეტის უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მერქნული რესურსის მიღება-ჩაბარებისა და განაწილების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება2276ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 2270 მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება2263“მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის მიზნით ადმინისტრაციუილი წარმოების განხორციელებაზე უფლებამოსილი პირის განსაზღვრის შესახებ” მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის N1203 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 2133 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში შეუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზურაბ ჩიკვილაძის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 09 აგვისტოს N1898 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

ბრძანება 2120 ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამირან ჯოხაძის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 2108მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება 2134„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონის განხორციელების პროცესში პიპილეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გურამ ბასილაშვილის უფლებამოსილ პირად განსაზღვრის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 22 თებერვლის N227 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

ბრძანება2006„ონი-ამბროლაურის მარშრუტის მონიტორინგის განხორციელების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 ნოემბრის N1174 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება2105ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ორი (2) წვევამდელის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება1986ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2019 წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ

ბრძანება1964 ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში, დანაყოფის კოდებში, თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება 1985 ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2019 წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ  

ბრძანება1975ონის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან , საქართველოს მთის ფონდიდან განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარამდე ღირებულების სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების ინსპექტირებისა და მონიტორინგის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 აპრილის N815 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანებ1973ქ. ონში კახაბერის ქუჩა N 7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამხანაგობა „კახაბერის 7“-სათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება1984მუხლიდან მუხლში თანხის გადატანის შესახებ

ბრძანება1965ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2 (ორი) წვევამდელის რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 1966მუხლიდან-მუხლში-თანხის-გადატანის-შესახებ.

ბრძანება 1853 საქონელი და მომსახურების მუხში თანხის ცვლილების შესახებ.

ბრძანება 1899 “ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 08 დეკემბრის N1210 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

N32RSX00089   ოქმი მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოსრ რიგითი სხდომა .

N 1730  ბრძანება    ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ.

N 866 ბრძანება  ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ.

ცვლილება: N 560 ბრძანება  ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 21 მაისის N866 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

N 1575 ბრძანება ონის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

ცვლილება : N1576 ბრძანება  მერის-N1575-ბრძანებაში-ცვლილების-შეტანის-თაობაზე-1

N 1574 ბრძანება ონელობის“ სატენდერო პირობებით გათვალისწინებული ღონისძიებების კონტროლისა და ინსპექტირების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

N 1545 ბრძანება  ონის მუნიციპალიტეტში 2019 წლის 25-26 ივნისს მომხდარი სტიქიური მოვლენის (ძლიერი წვიმა) შედეგად სოფლებში: ღები, გლოლა, უწერა, ჯინჭვისი, ლაგვანთა, ხირხონისი, ჭვებარსა და გადამშში დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შემსწავლელი საგანგებო კომისიის შექმნის შესახებ.

Title