08.04.2021წ.ქ.ონის და მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენებისა და მინერალური წყლის მოვლა-შენახვით მომსახურება

08.04.2021წ.ქ. ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვებისა და საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟის სახელმწიფო შესყიდვა.

26.03.2021წ.ონის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის საოფისე ავეჯის შესყიდვა.

16.03.2021წონის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის) მომსახურება.

12.03.2021წ.2021-2022 წლების განმავლობაში ონის მუნიციპილატის მერიის მიერ განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე, 2021 – 2022 წელში დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების დასრულებამდე.

12.03.2021წონის მუნიციპალიტეტში სოფელ შარდომეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) (სახელმწიფო გზიდან შ-16 სოფელ შარდომეთამდე (შპს „ბლაუნშტაინ საქართველო”-ს ფერმებამდე))

12.03.2021წ2021-2022 წლების განმავლობაში ონის მუნიციპილატის მერიის მიერ განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე, 2021 – 2022 წელში დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების დასრულებამდე.

04.3.2021წონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: შეუბანი-ხურუთი-ღარი-საკაო და სოფელ პიპილეთსა და სორგითში გზის ნაპირსამაგრი ნაგებობა, სანიაღვრე სისტემები და სახიდე გადასასვლელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა თანმდევი ექსპერტირებით.

23.02.2021წონის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის დაზიანებული ოთახების შეკეთების და სოფელ პიპილეთის ადმინისტრაციული შენობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთების სამუშაოები.

22.02.2021წონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების წლიური მომსახურება

18.02.2021წქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

17.02.2021წ.ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

17.02.2021წონის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის) მომსახურების შესყიდვა.

16.02.2021წონიდან – ამბროლაურამდე და ამბროლაურიდან-ონამდე სამგზავრო ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა (მგზავრთა გადაყვანა).

16.02.2021წონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ლაგვანთა – საკაო – მაჟიეთი – ხიდეშლებისა (18 კმ) და სოფელ პიპილეთი – ჟაშქვის საავტომობილო გზების (5 კმ) სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული საპროექტო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა თანმდევი ექსპერტირებით.

09.02.2021წონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში:ღები, ქრისტესი, უწერა (სათავე ნაგებობა და სამარაგო რეზერვუარი, დამატებითი ღონისძიებები), გლოლა (ორი უბანი), შეუბანი, ზემო ბარი, ღარის, კვაშხიეთისა და შუა შქმერის (სათავე ნაგებობა, შიდა ქსელი) სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა თანმდევი ექსპერტირებით.

02.02.2021წსაკანცელარიო და საოფისე ნივთების შესყიდვა

27.01.2021წქ. ონის ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობის სამუშაოები (მე-3) ეტაპი

25.01.2021წქ.ონში არსებული გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის, ხე-ბუჩქოვანი მცენარეების შეძენა- დარგვის და თანმდევი მოვლა პატრონობის მომსახურების შესყიდვა

22.02.2021წწვევამდელთა გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა

18.01.2021წადგილობივი მნიშვნელობის გზების თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდის მომსახურების შესყიდვა.

18.01.2021წ.ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება

14.01.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

12.01.2021წ.ქ. ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია. (უბანი N14)

11.01.2021წ.ქ. ონის ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობის სამუშაოები (მე-3) ეტაპი

08.01.2021წ.ადგილობივი მნიშვნელობის გზების თოვლისაგან და მეწყრისაგან წმენდის მომსახურების შესყიდვა.

31.12.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება

09.12.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტში გარე განათების ტექნიკური მომსახურება

09.12.2020წ.ქალაქ ონში და სოფლებში დასუფთავებისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა

08.12.2020წ.ქ. ონის მუნიციპალიტეტის ნაძვის ხეებისა და ქუჩების საახალწლო განათების მონტაჟის და დემონტაჟის სამუშაოების შესყიდვა.

07.12.2020წ.ქ. ონის შემოსასვლელთან არსებული კედლის მოხატვა, სეზონური დეკორატიული პავილიონიების, ტურისტული აბრების, ბილიკებისა და ხიდებზე დეკორატიული განათებისა და საყვავილის მოწყობის სამუშაოები

04.12.2020წონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ლაგვანთაში, საკაოში და გონაში 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახიდე გადასასვლელების მოწყობა რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა თანმდევი ექსპერტირებით.

12.10.2020წ.ქ. ონში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

02.10.2020წ.ქ.ონში გიგა ჯაფარიძის სახელობის ბულვარში მდებარე კულტურის სახლის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობა

02.23.09.2020წქ.ონის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

25.08.2020წ.ქ. ონში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

25.08.2020წ.ქ.ონში გიგა ჯაფარიძის სახელობის ბულვარში მდებარე კულტურის სახლის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობა

24.08.2020წ.ქ.ონის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

22.07.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟაშქვაში ეკლესიის დამხმარე შენობის შეკეთების სამუშაოები

20.07.2020წონიდან ამბროლაურის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა.

16.07.2020წონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: პატარა ღები, ჭიორა, ჯინჭვისი, ნაკიეთი, ღარი, ქვედი, ქვედრულა, ჟაშქვა, სორი, შარდომეთი, უწერა, სევა, ფარახეთი და საკაო დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის, ნაპირსამაგრისა და მდინარეების კალაპოტის წმენდის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა თანმდევი ექსპერტირებით

15,07.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუდალში წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

30.07.2020წ.სოფელ ხირხონისში ქვედა უბანის გზისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოები

18.05.2020წსოფელ ცხმორში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

15.05.2020წონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში დაზიანებული გზის სავალი ნაწილისა და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია

13.05.2020წონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ღარის და შეუბნის საჯარო სკოლებში გარე სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

11.05.2020წონის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკაოში წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

08.05.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სევაში, შარდომეთსა და ახალ ჩორდში წყალსადენი სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

07.04.2020წ.სოფელ შეუბანში გზისა და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

30.03.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხირხონისში, ქორთასა და სხიერში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა

27.03.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ფარავნეში, ნაკიეთი, შეუბანი, ხურუთი, წოლა, ჭალა, კომანდელი, სორგითი, კვაშხიეთი, სევა, ჭიბრევი) გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

27.03.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბარი-მრავალძლის (ეკლესიამდე მისასვლელი) გზის ასფალტირების სამუშაოები

26.03.2020წ.2020-2021 წლების განმავლობაში ონის მუნიციპილატის მერიის მიერ განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე, 2020 – 2021 წელში დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების დასრულებამდე.

25.03.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: სევაში, ფარახეთსა და ჭიბრევში, შარდომეთში შიდა საუბნო გზების და სამთისში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

24.03.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელებში: უწერაში (ჟამიერეთის უბანი) და ფარავნეშში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.03.2020წ.მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის პასტერელოზის და ემფიზემატოზური კარბუნკულის საწინააღმდეგო ინაქტივირებული ვაქცინაციის მომსახურების შესყიდვა

13.03.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორგითსა და ღუნდაში მეწყრული მონაკვეთის, მისასვლელი გზის და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია

13.03.2020წ.1) ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში მდ. ჯოჯოშურის კალაპოტის წმენდა-ფორმირება, დაზიანებული გზისა და ნაპირსამაგრის აღდგენა-რეაბილიტაცია და მდ.რიონზე საცალფეხო ხიდის მოწყობის სამუშაოები; 2) სოფელ ღებში მდ. რიონის კალაპოტის წმენდა- ფორმირება და ნაპირსამაგრის აღდგენა-რეაბილიტაცია ლოდებით და რკინა-ბეტონით (პირველი ეტაპი).

11.03.2020წონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთაში მდინარე საკაურაზე: 1) დამცავი ლოდნარის მოწყობა, 2) დამცავი ლოდნარის მოწყობა მდინარის მარცხენა სანაპიროზე, 3) დამცავი ლოდნარის მოწყობა ხიდთან და მდინარის კალაპოტის ფორმირება.

10.03.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხირხონისში 1. შიდა საუბნო გზის გაფართოება რეაბილიტაცია; 2.შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ლითონის გადამღვრელების მოწყობა; 3.შიდა საუბნო გზის გაფართოება და საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია; 4.სანიაღვრე არხის მოწყობა.5. მეორე შიდა საუბნო გზის გაფართოება და საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია.

10.03.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისში მდინარე რიონზე ნაპირსამაგრის მოწყობის და მდინარე გომბრულაზე კალაპოტის ფორმირების და ნაპირამაგრის მოწყობის სამუშაოები

10.03.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში დაზიანებული გზის სავალი ნაწილისა და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია

06.03.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორის სანიაღვრე სისტემის (პირველი უბანი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.03.2020წ.ქ.ონში არსებული სპორტული კომპლექსის ექსპლუატაციისთვის დამატებით საჭირო სამუშაოები

05.03.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების წლიური მომსახურება

04.03.2020წ.მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის პასტერელოზის და ემფიზემატოზური კარბუნკულის საწინააღმდეგო ინაქტივირებული ვაქცინაციის მომსახურების შესყიდვა

28.02.2020წ.ქ. ონში ბეერ-შევას სახელობის დასასვენებელი პარკის, მურმან ლებანიძის სანაპიროს, სააკაძის ქუჩისა და სახელაშვილის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა თანმდევი ექსპერტირებით.

27.02.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პროექტორის და მისი შემადგენელი ნაწილების შესყიდვა.

12.02.2020წ.ქ.ონში არსებული საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო-საკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა.

31.01.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ძველი ადმინისტრაციული შენობის დემონტაჟი

29.01.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში გადაყვანის) მომსახურება.

28.01.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობის სარემონტო სამუშაოები

23.01.2020წ.წვევამდელთა გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა

21.01.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიორას საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

21.01.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფ პიპილეთის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია

16.01.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლის, უწერისა და პიპილეთის წყალმომარაგების გარე ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

16.01.2020წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბარში და სორში წყალმომარაგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

16.01.2020წ.სოფელ სორგითში წმ. გიორგის ეკლესიის მისასვლელი გზისა და ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა – რეაბილიტაცია

10.01.2020წ. საკანცელარიო და საოფისე ნივთების შესყიდვა

08.01.2020წ. ქ. ონში ამხანაგობა “კახაბერი 7” – ს საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

26.12.2019წ.ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

5.12.2019წ.დასუფთავების მომსახურება

3.12.2019წ .ონის მუნიციპალიტეტში საახალწლო ღონისძიების ორგანიძება

22.11.2019წქ. ონში დ აღმაშენებლის ქ. #40 არსებული შენობის (მუნიციპალიტეტის მერია) სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა.

13.11.2019წ.საახალწლო ღონისძიებისათვის არსებული ნაძვის ხეებისა და ქალაქ ონის ქუჩების მორთვის მომსახურების შესყიდვა.

11.10.2019წ. ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება.

08.10.2019წ. ბარი-მრავალძლის,კვაშხიეთის და ქ.ონში მისასვლელი გზასა და საერთო საცხოვრებლის დაზიანებული მონაკვეთებისა და სათვალთვალო ჭების შეკეთება ასფალტო ბეტონით

04.10.2019.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სომიწოში წყალსადენის სათავე ნაგებობების ქსელის და რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები

4.10.2019წ. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

3.10.2019წ.1ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთში მინერალური წყლის ფანჩატურის შემოღობვის სამუშაოები.

2.10.2019წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორგითში წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობა.

2.10. 2019წ.სოფელ წოლიდან გუფთა ონის სახელმწიფო გზაზე დამაკავშირებელი არსებული გზის რეაბილიტაცია9.

2.10.2019წ.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედში გოგიაანთ უბანში დაზიანებული გზის საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

11.09.2019წქ.ონის შემოსასვლელში არსებული ბანერის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

29.08.2019  ქ.ონის შემოსასვლელში არსებული ბანერის რეაბილიტაციის სამუშაოები

16.08.2019.ონის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობისათვის ძალოვანი დრეკადი კაბელის მონტაჟი(კონდიციონერების მოსაწყობად)

22.08.2019წ.ონის მუნიციპალიეტეტის სოფლებში: გლოლა, უწერა, ბარი, პიპილეთი, სორი სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება.

23.08.2019წ.ქ. ონსა და ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ჭიორა, გლოლა, უწერა, ღარი, შეუბანი, სორი) მდებარე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა.

30.07.2019 სამგზავრო ტრანსპორტით მგზვრთა გადაყვანა

25.07.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთასა და შეუბანში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

16.07.2019 სოფელ ზუდალში სპორტულ მოედანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

16.07.2019 სოფელ ქვედში წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

16.07.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომსა და ჯინჭვისში წყალსადენი ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.1

16.07.2019 ონის მუნიციპალიტეტის მერიის არქივის ოთახის მოწყობა.

16.07.2 019  სოფელ უწერაში (ჟამიერეთის უბანში) წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

12.07.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკაოში სახაზოსკენს მიმავალი დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია.

09.07.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორგითში წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

08.07.2019 “ონელობა 2019” ღონისძიების ორგანიზების მომსახურება.

21.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარი-მრავალძლის მისასვლელი გზის ასფალტირება.

20.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში არსებული წყალსადენის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია.

20.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში არსებული წყალსადენის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია.

18.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შქმერში წმ. ელისე წინასწარმეტყველის სახელობის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაო.

18.06.2019 სოფელ კვაშხიეთში (კუნეთის უბანი) შიდა სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

18.06.2019 ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

14.06.2019 ქ.ონში მოედნის ქუჩაზე მდებარე სკვერში სპორტული ტრენაჟორების, კაუჩუკის რბილსაფარიანი მოედნისა საჩრდილობელი ფანჩატურის მოწყობა.

07.06.2019 სოფელ ქვედში წყაროს სათავეზე წყალშემკრების, სადრენაჟე სისტემისა და წყალსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

06.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში ხელოვნურ საფარიანი მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები.

01.06.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარი-მრავალძლის მისასვლელი გზის ასფალტირება.

27.05.2019 სოფელ ქვედში მდინარე ქვედრულაზე ფერმასთან საჭაპანე ხიდის მოწყობის სამუშაოები.

23.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში მისასვლელი და შიდა გზების სარემონტო სამუშაოები.

21.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

20.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთში მინერალური წყლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

16.05.2019 ქ. ონის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა (პირველი ეტაპი).

13.05.2019 სოფელ ლაჩთაში და სოფელ ნიგვზნარაში არსებული მინი-სტადიონების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

13.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარი, მრავალძლის მისასვლელი გზის მოწყობის პროექტირება (პკ-00-დან პკ-67-მდე)-მშენებლობა.

10.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღუნდაში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

08.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალაში მინერალური წყლის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

07.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორში გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები.

03.05.2019 სოფელ ქვედში დიდ მოსახვევთან საყრდენი კედლისა და მაისურაძეების უბანში ჩამომავალ ღელეზე რკ/ბეტონის არხის მოწყობის სამუშაოები.

03.05.2019 სოფელ ქვედში მდინარე ქვედრულაზე ფერმასთან საჭაპანე ხიდის მოწყობის სამუშაოები.

02.05.2019 ქალაქ ონში ყოფილი პირველი სკოლის, ყოფილი სოფტექნიკის მიმდებარე ტერიტორიის, ბეერშევას სახელობის პარკისა და ლებანიძის სანაპიროს წმენდის მომსახურების შესყიდვა.

01.05.2019 2019-2020 წლების განმავლობაში ონის მუნიციპილატის მერიის მიერ განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა, ასევე, 2019 – 2020 წელში დაწყებული და მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების დასრულებამდე.

01.05.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ხირხონისში, ლაგვანთაში, ღარში და ნიგვზნარაში ახალი ამბულატორიების მშენებლობის სამუშაოები

30.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარში ჩლაიძეების უბანში დაზიანებული საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

30.04.20019 ქ. ონში ზ. ქაფიანიძის II ჩიხის დაზიანებული ღელის კალაპოტის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

19.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

16.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთა-შეუბანის მისასვლელი და შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა.

16.04.2019სოფელ კომანდელსა და ქრისტესში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

12.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონჭევში შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

12.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალაში მინერალური წყლის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

10.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში მეწყრისგან დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

10.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

10.04.2019 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიორის შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

02.04.2019ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების წლიური მომსახურება.

ინფორმაცია 2018 წელს ონის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერების შესახებ .