არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

 დირექტორი : ნონა ბაკურაძე

საკონტაქტო: 599 93 11 92

 

ინფორმაცია ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ 2016–2017–2018   წლებში  მიღებული დაფინანსება

 

ინფორმაცია ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ 2018  წლებში  მიღებული დაფინანსება

ინფორმაცია ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ 2018  წელს სუბსიდიით მიღებული დაფინანსებით განხორციელებული შესყიდვების შესახებ.

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაცია გაწეული მუშაობის შესახებ

ბიუჯეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბიუჯეტი-2020 წელი 23 საზ. ჯანდაცვის ღონისძიებათა კალენდარული გეგმა-2020 წელი საზ. ჯანდაცვის საშტატო რიცხოვნება საზ. ჯანდაცვის ბიუჯეტის ცვლილება(1)