არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი.

დირექტორი : მალხაზ ჯაფარიძე.

საკონტაქტო : 599 79 29 39

ელ-ფოსტა :  jmakho@gmail.com

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს წესდების დამტკიცების შესახებ

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ (ს/კ237978337) საფირმო სახელწოდების ცვლილებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ

ა(ა) იპ. ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 2016წ 2017წ

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ინდექსი 2018 წ.

1კულტურის სახლის ბიუჯეტი -2020 წელიკულტურის სახლის ბიუჯეტის ცვლილება2 კულტურის სახლის საშტატო რიცხოვნება -2020 წელიკულტურის სახლის ღონისძიებათა კალენდარული გეგმა -2020 წელიკულტურის სახლის ღონისძიებათა გეგმაში ცვლილება -2020 წელი 3

(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

 დირექტორი : ნონა ბაკურაძე

საკონტაქტო: 599 93 11 92

 

ინფორმაცია ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ 2016–2017–2018   წლებში  მიღებული დაფინანსება

 

ინფორმაცია ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ 2018  წლებში  მიღებული დაფინანსება

ინფორმაცია ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ 2018  წელს სუბსიდიით მიღებული დაფინანსებით განხორციელებული შესყიდვების შესახებ.

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაცია გაწეული მუშაობის შესახებ

ბიუჯეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბიუჯეტი-2020 წელი 23 საზ. ჯანდაცვის ღონისძიებათა კალენდარული გეგმა-2020 წელი საზ. ჯანდაცვის საშტატო რიცხოვნება საზ. ჯანდაცვის ბიუჯეტის ცვლილება(1)